ნ.გოგიტიძე

ნ. cv ნ.

ნ.გოგიტიძეn.gogitidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება