კ.მულკიჯანიანი

კ. cv კ.

კ.მულკიჯანიანიk.mulkijanyani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება