ბ.კიკალიშვილი

ბ. cv ბ.

ბ.კიკალიშვილიb.kikalishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება