ჯ.ანელი

ჯ. cv ჯ.

ჯ.ანელიj.aneli@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება