ლ.ამირანაშვილი

ლ. cv ლ.

ლ.ამირანაშვილიl.amiranashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი