ლ.გოგილაშვილი

ლ. cv ლ.

ლ.გოგილაშვილიl.gogilashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი