ნ.ვაჩნაძე

ნ. cv ნ.

ნ.ვაჩნაძეn.vachnadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება