გ.ერქომაიშვილი

გ. cv გ.

გ.ერქომაიშვილიg.erkomaishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება