პროექტები

დანართი N1 -  თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი -  ინფორმაცია  მეცნიერთა შესახებ, 2002-2021;
დანართი N1 - თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი - ინფორმაცია მეცნიერთა შესახებ, 2002-2021;
დანართი N2 თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი;
დანართი N2 თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი;
დანართი N3-ინფორმაცია თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო აქტივობის შესახებ, 2017-2021
დანართი N3-ინფორმაცია თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო აქტივობის შესახებ, 2017-2021
დანართი N4-პერსონალის მიერ 2002-2021 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ვრცელი აღწერილობითი ნაწილი;
დანართი N4-პერსონალის მიერ 2002-2021 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ვრცელი აღწერილობითი ნაწილი;