ჩვენ შესახებ

ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ

ქართულ ფარმაცევტულ მეცნიერებას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიურ-ფარმაცევტული განყოფილების დაარსებით, 1919 წლის შემოდგომაზე ჩაეყარა საფუძველი. 1932 წლის 5 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის წიაღში ფარმაკოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი დაარსდა. 1937 წლიდან ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი სხვადასხვა უწყების დაქვემდებარებაში იყო. თითქმის რვა ათეული წლის შემდეგ, 2010 წლის 20 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი კვლავ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტშია.
წამალთმცოდნეობას საქართველოში უძველესი ტრადიციები აქვს, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამედიცინო დარგად ჩამოყალიბდა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აგრძელებს ახალ სამკურნალო საშუალებათა შექმნასთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ და გამოყენებით სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. ინსტიტუტის არსებობის მანძილზე, მეცნიერ-თანამშრომელთა კვლევების შედეგად, შემუშავებულია 70-ზე მეტი სამკურნალო საშუალება და სასარგებლო მოდელი. ამჟამად ინსტიტუტს გააჩნია 16 ორიგინალურ სამკურნალო საშუალებაზე პატენტ-მფლობელობა, შესაბამისად, მეცნიერ-თანამშრომლებს _ საავტორო უფლება. არაერთი კონკურენტუნარიანი პრეპარატი დარეგისტრირდა საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ.
ინსტიტუტი აერთიანებს 5 სამეცნიერო კვლევით დეპარტამენტს 13 სამეცნიერო მიმართულებით და საწარმოო ექსპერიმენტულ ბაზას. სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა 48 მეცნიერ-თანამშრომელი, 7 ლაბორანტი და 1 დოქტორანტი.
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი სამეცნიერო პოტენციალით, კადრებით და ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზით უმაღლესი კატეგორიის სამეცნიერო, კვლევითი, საკონსულტაციო, სასწავლო და პრაქტიკულ დაწესებულებად ითვლება, როგორც საქართველოს, ასევე, უცხოეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და დოქტორანტებისათვის, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისთვის. ინსტიტუტი წარმატებულ სამეცნიერო თანამშრომლობას ეწევა უცხოეთის არაერთ წამყვან უნივერსიტეტთან და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან: მარსელი (საფრანგეთი), კვებეკი (კანადა), ლიეჟი (ბელგია), სალერნო (იტალია), ათენი (საბერძნეთი), არიელი (ისრაელი), აზერბაიჯანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, სომხეთის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი და სხვ.
გამოცემულია რამდენიმე ათეული მონოგრაფია, შრომათა კრებული, ათასობით სტატია რეფერირებად და მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში.
თსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში. მისი ხელმძღვანელობით ტარდება არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია.
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აღიარებულია, როგორც მოწინავე სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში, შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში. წარმატებასა და აღიარებას მოწმობს არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სერტიფიკატი, თსსუ-ის ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ,,International Quality Crown Award” (IQCA)” პრიზი და სერტიფიკატი. დაჯილდოების ცერემონიალი ჩატარდა 2015 წლის 21-23 ნოემბერს ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი). თსსუ-ის ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დაჯილდოების საფუძველს წარმოადგენდა ორგანიზაცია Business Initiative Directions (BID  - ის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის თანახმადაც, ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი ლიდერია მართვის ხარისხსა და უნიკალურობის სფეროში.
ინსტიტუტი აერთიანებს არა მარტო სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, ასევე, ყოველწლიურად წარმატებით ზრდის ექსპორტის მოცულობას არსებული ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზის საშუალებით. ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზაში ხორციელდება ინსტიტუტის მიერ შექმნილი სამკურნალო საშუალებების, სუბსტანციების, მზა წამლის ფორმების შემუშავება, აღწარმოება, მსხვილ-ლაბორატორიული და საცდელ-საწარმოო რეგლამენტის შედგენა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება ქიმიური და ფარმაკოლოგიური კვლევებისთვის, აგრეთვე, კლინიკური აპრობაციისთვის.
წარმატებით დამთავრდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია თსსუ-ის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსებით, ინსტიტუტის ტერიტორიაზე შეიქმნა სტუდენტთა სრულად აღჭურვილი სასწავლო სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია. შეძენილია, აგრეთვე: ანალიზური მაღალეფექტური სითხოვანი ქრომატოგრაფიA DAD, MS დეტექტორით, მაღალი ეფექტურობის სითხოვანი ქრომატოგრაფი პრეპარაციული სვეტით; გაზური ქრომატოგრაფი ალიან იონიზაციური სვეტითა და მასს სპექტრული დეტექტორით; ანალიზური მაღალეფექტური სითხოვანი ქრომატოგრაფი.
ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევების განხორციელება თსსუ ი. ქუთათელაძის ინსტიტუტის  მისიის მნიშვნელოვანი ასპექტია და მიზნად ისახავს:
▪ ხარისხსა და შედეგებზე ორიენტირებული კვლევების უზრუნველყოფას;
▪ სამეცნიერო -კვლევების მრავალფეროვნების უზრუნველყოფას;
▪ პროფილური კვლევების გაღრმავებას მომიჯნავე მეცნიერებებთან მის ინტეგრირებას;
▪ საგანზე ორიენტირებულ და ინტერდისციპლინური კვლევების განვითარებას;
▪ საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისთვის სათანადო ბაზის შექმნას;
 ▪ სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობის მოტივირებას.
2017 წელს შემუშავდა წამლის ორი ახალი ფორმა, რომელიც მზადაა სერიული წარმოებისთვის. რებრედინგი განხორციელდა 2 პრეპარატის ანტიაზოტემური საშუალება ფლარონინის და ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგო და ანაბოლური საშუალება ტრიბუსპონინის, რომლებიც მალე შევა ფარმაცევტულ ბაზარზე.
2017 წელს ინსტიტუტმა მოიპოვა 2 პატენტი, 4 სამეცნიერო გრანტი. დაცულია 3 დისერტაცია. მომზადდა   2 სადოქტორო პროგრამა.
ინსტიტუტში წარმატებით მიმდინარეობს დოქტორანტების მომზადება, თსსუ-ს ფარმაციის ფაკულტეტის ბაკალავრების და მაგისტრების პროფესიული პრაქტიკული სწავლება და სტაჟირება.
ინსტიტუტში შეიქმნა  სალექციო და სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია მომავალი ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.
პირველად საქართველოში, ღვაწლმოსილ მეცნიერთა პატივსაცემად, მათ მიერ მეცნიერული და პრაქტიკული ფარმაციის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის, თსსუ-ის  ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ეზოში გაიხსნა „ფარმაციის ხეივანი“ და მათი სახელობის „ვარსკვლავები“. გაიხსნა აკადემიკოს ე. ქემერტელიძის სახელობის სამკურნალო მცენარეთა „მედეა“-ს ბაღი.
თსსუ-ში ინსტიტუტის რეინტეგრაციის შემდეგ, უნივერსიტეტის მხარში დგომით, შესაძლებელი გახდა საქმიანობის წარმატებით გაგრძელება, არსებული უძრავმოძრავი ქონების შენარჩუნება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება